fbpx

פרטי התלמיד/ה

זכר
נקבה
חזור

פרטי הרשמה לתחרות

נא לבחור מגדר וקטגוריה:
המשך
חזור

פרטי תשלום


סה"כ לתשלום מידי:
מסכים ומעל גיל 18
נא לאשר
מסכים ומתחת לגיל 18 בנוכחות הורה:
נא לאשר ולמלא פרטים
הנני מאשר את תקנון התחרות
X

כללי:

משחקי התחרות יתקיימו במועדון טניס מכבי רחובות בספורטק, רחוב האלוף יעקב פרי.

מועד המשחקים: מיום שישי 29/3/2024 ועד יום שבת 13/4/2024. הרוב המוחלט של המשחקים ישוחקו בסופי השבוע.

הגרלת המשחקים: ביום רביעי 27/3/2024 החל משעה 09:00 תתקיים הצבת השחקנים בקטגוריות המתאימות, דירוג השחקנים הבכירים בכל קטגוריה והגרלת מיקומם של שאר השחקנים.


תקנון התחרות:

כל התחרות הינה בשיטת המפסיד יוצא ללא תנחומים.

משחקי ילדים\ות, נערים\ות ונוער בכל שלבי התחרות מערכה אחת עד 6. במצב 6:6 שובר שיוויון.

משחקי בוגרים, סניורים הטוב משלוש מערכות. בשיוויון מערכות ישוחק שובר שיוויון עד 10.

הרשמה לקטגוריות זוגות – מחייבת בשליחת טופס הרשמה של שני בני הזוג. שחקן ללא טופס הרשמה ותשלום לא יוכל להשתתף בתחרות.

הגעה למשחקים – יש להגיע עד 15 דקות לפני תחילת המשחק

ביטול השתתפות – שחקנים שיבטלו השתתפותם לפני הגרלת המשחקים יקבלו את כספם חזרה. ביטול לאחר פרסום ההגרלה מכל סיבה שהיא תהא ללא החזר כספי.


סמכויות הנהלת המשחקים:

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשבץ שחקנים בקטגוריות מסוימות או לסרב לקבל שחקן\ית למשחקים, לפי שיקול דעתה ולטובת הצלחת המשחקים.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להיות מעורבת במהלך משחק אם זיהתה טעם לפגם וכן לפסול שחקן או זוג שחקנים כאשר לא נמצא פתרון ראוי וללא הסכמה של שני או ארבעת היריבים.

נא לאשר את דף הנהלים
המשך